Algemene voorwaarden

Het gebruik maken van de diensten van koeky.nl betekent dat u de voorwaarden accepteert.
U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van koeky.nl.
Maak geen gebruik van koeky.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert.
koeky.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit.
Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik te lezen.

Artikel 1:
Inhoud site; koeky.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de adverteerders/gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. koeky.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2:
Gegevens; Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorg dragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Artikel 3:
Intellectuele eigendomsrechten; De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij koeky.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. koeky.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Artikel 4:
Contacteren van adverteerder; Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via koeky.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevenste verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene; E-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van koeky.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

Artikel 5:
Uitsluiting; koeky.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van koeky.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 6:
Garantie Alhoewel koeky.nl uiterst zorgzaam en met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhoud, kan koeky.nl niet garanderen dat: de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn; uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren; de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 7:
Aansprakelijkheid; koeky.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal koeky.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties; de onmogelijkheid de site te gebruiken; het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site; het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is; het onrechtmatig gebruik van de systemen van koeky.nl, waaronder de site, door een derde; handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van koeky.nl. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 15.

Artikel 8:
Vrijwaring; U vrijwaart koeky.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 9:
Verwijzingen; De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. koeky.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. koeky.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 10:
Beveiliging; koeky.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. koeky.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 11:
Diversen; Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. koeky.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door koeky.nl aangepast worden. koeky.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.

Artikel 12:
Inhoud site; Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u koeky.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op koeky.nl op een andere wijze dan beschreven is op koeky.nl. koeky.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. aanbodpagina behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van aanbodpagina. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen: **de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst; **de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven; **het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; **het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden; **het betreffende product is in meer dan één categorie of anderszins dubbel geplaatst; **het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig. **het betreffende product is gerelateerd aan financiën dan wel het aanbieden van leningen. **advertenties die anderszins naar de mening van koeky.nl aanstootgevend zijn; **het betreffende product en/of (contact) advertentie welke volgens markparade geplaatst zou moeten worden in een categorie erotiek kunnen niet geplaatst worden op koeky.nl. **er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft; **het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product; **de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald. **advertenties die betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven. **de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een soortgelijke vraag en aanbodsite. U vrijwaart koeky.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 13:
Bedrijven; Voor bedrijven en overige commerciële instellingen is het alleen toegestaan om advertenties te plaatsen in de rubriek bedrijven, het is voor bedrijven en commerciële instellingen/personen toegestaan om maximaal 10 gratis advertenties te plaatsen.

Artikel 14:
Verwijderen advertentie; Wanneer een bedrijf een advertentie plaatst in de rubriek particulier of wanneer een bedrijf dan wel particulier een advertentie plaatst welke niet voldoen aan de algemene voorwaarden dan zal de advertentie door koeky.nl worden verwijderend waarna er kosten in rekening zal worden gebracht. Advertentie zal worden verwijderd tegen 25 euro per account. Een factuur zal hetzij schriftelijk of per email worden toegezonden. Bij het plaatsen van een advertentie gaat u hier dan ook nadrukkelijk mee akkoord. Een extra vermelding is dan ook geplaatst bij het plaatsen van een advertentie.

Artikel 15:
Aansprakelijkheid; koeky.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op www.koeky.nl wordt getoond. Artikel 16: Loterij; De eerst volgende verloting zal bij minimaal 200 leden plaats vinden.