AVG/ Privacy beleid volgens de wettelijke bepaling van 25 mei 2018

 

 

Bij koeky begrijpen we de waarde van uw privacy en doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat al uw persoonlijke informatie veilig blijft.

Dit privacybeleid bepaalt welke informatie we over u kunnen verzamelen, hoe we deze informatie kunnen gebruiken, welke keuzes u hebt met betrekking tot het gebruik ervan en of we deze informatie delen met derden. Voor vragen of zorgen over dit beleid kunt u een bericht sturen via de contactpagina.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Oriweg/koeky.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien ingevuld) verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koeky.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Oriweg/koeky.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en eventuele aanbiedingen en overige gerelateerde informatie, o.a.door het sturen van onze nieuwsbrief.

  • Oriweg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

     

Geautomatiseerde besluitvorming;

Oriweg/koeky.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oriweg/koeky.nl) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Oriweg/koeky.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor personalia en overige gegevens; gegevens worden bewaard zolang er een lidmaatschap is op koeky.nl
Bij stopzetting worden gelijktijdig aan beëindiging alle informatie en gegevens verwijderd.


 

Delen van persoonsgegevens met derden;

Oriweg/koeky.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oriweg/koeky.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We kunnen ook verplicht zijn om uw informatie te delen als we daartoe door de wet gedwongen worden, of een geldig verzoek ontvangen van een wetshandhavingsautoriteit of overheidsinstantie.

In het geval van een fusie, overname of verkoop van koeky.nl, zou u naar behoren op de hoogte worden gebracht van de verandering van eigendomsstatus of het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Oriweg/koeky.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oriweg/koeky.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@koeky.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Oriweg/koeky.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Oriweg/koeky.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via de contactpagina of info@koeky.nl


 

Oriweg/koeky.nl,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.koeky.nl

R. Cohrs is de Functionaris Gegevensbescherming van Oriweg/koeky.nl
Hij is te bereiken via info@koeky.nl